Download free and public domain books on astronautics, rocket aerodynamics, rockets, space flight etc.

 

THE SPACE SHUTTLE AT WORK

BY HOWARD ALLAWAY

Scientific and Technical Information Branch and Division of Public Affairs.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, Washington, 1979


 

ROCKET AERODYNAMICS

BY N. F. KRASNOV (EDITOR), V. N. KOSHEVOY, A. N. DAMLOV, AND V. F. ZAKHARCHENKO

"Vysshaya Shkola" Press, Moscow, 1968

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON, 1971


 

STUDY OF OUTER SPACE BY REACTION DEVICES

BY K. E. TSIOLKOVSKIY

Moscow, "Mashinotroyenlye" Press, I967

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON, 1975


 

SCIENTIFIC SATELLITES

BY WILLIAM R. CORLISS

Scientific and Technical Information Division
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
Washington, D.C., 1967


 

SPACECRAFT NAVIGATION

L.M. VOROBEV

TRANSLATED FROM RUSSIAN
Voennoe Izdatel'stvo Ministerstva Oborony SSSR, Moskva 1964

Published for the National Aeronautics and Space Administration, U.S.A. and the National Science Foundation, Washington, D.C. by the Israel Program for Scientific Translations


 

AVIATION AND SPACE MEDICINE

BY V. V. PARIN

Akademiya Meditsinskikh Nauk, SSSR, Moscow, 1963

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON, 1964


 

RADIO CONTROL OF ROCKETS

BY M. V. MAKSIMOV AND G. I. GORGONOV

Izdatel'stvo "Sovetskoye Radio," Moscow, 1964.

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION


 

RUSSIAN SOLID FUEL ROCKETS

BY V. N. SOKOLSKII

Academy of Sciences of the USSR, Institute of the History of Science and Engineering, Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva, 1963

Translated from Russian
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 1967

THE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION AND  THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, WASHINGTON, D. C.


 

MAN IN SPACE ORBIT

BY S. P. UMANSKIY

Moscow, Mashinostroyeniye Press, 1974

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON,1974


 

ROCKET FLIGHT ENGINEERING

BY EUGEN SANGER

Verlag von R. Oldenbourg, Munich and Berlin, 1933.

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION,WASHINGTON, 1965


 

PIONEERS OF ROCKET TECHNOLOGY

T. M. MEL'KUMOV

Izdatel'stvo "Nauka," Moscow, 1964.

Academy of Sciences of the USSR Institute for the History of Natural Science and Technology

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON, 1965


 

LIQUID ROCKET SPACE ENGINES

BY V. N. Bychkov, G. A. Nazarov and V. I. Prishchepa

Seriya "Kosmonavtika, astronomiya",  1976

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON,1976


 

SOVIET ROCKETRY

Some Contributions to its History

BY A. A. BLAGONRAVOV AND OTHERS

Academy of Sciences of the USSR. Historical Institute for Natural Science and Engineering, Izdatel'stvo "Nauka", Moskva,  1964

Translated from Russian
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 1966

THE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON, 1966


 

DEVELOPMENT OF RUSSIAN ROCKET ENGINE TECHNOLOGY

BY YE. K. MOSHKIN
Moscow, Mashinostroyeniye Press, 1973,

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON, 1974


 

MATHEMATICAL THEORY OF ROCKET FLIGHT

BY J. BARKLEY ROSSER, PH.D., ROBERT R. NEWTON, PH.D. AND GEORGE L. GROSS, PH.D.

NEW YORK AND LONDON, MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1947


 

INTERPLANETARY FLIGHT AND COMMUNICATION

Theory of Space Flight

BY N. A. RYNIN

Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, Leningrad, 1932

TRANSLATED FROM RUSSIAN
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 1971

THE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, WASHINGTON, 1971

Volume 1 - No. 1 - Dreams, legends, and early fantasies

Volume 1 - No. 2 - Spacecraft in science fiction

Volume 2 - No. 4 - Rockets

Volume 2 - No. 5 - Theory of rocket propulsion

Volume 2 - No. 6 - Superaviation and superartillery

Volume 3 - No. 7 - K. E. Tsiolkovskii, life, writings, and rockets

Volume 3 - No. 8 - Theory of space flight

Volume 3 - No. 9 - Theory annals, bibliography, index


 

INTERPLANETARY FLIGHT PREDICTION

BY TS. V. SOLOVYEV AND YE. V. TARASOV

"Mashinostroyeniye" Press, Moscow, 1973,

NASA TECHNICAL TRANSLATION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION WASHINGTON, 1974


 

WAYS TO SPACE FLIGHT

BY HERMANN OBERTH

Translation of "Wege zur Raumschiffahrt," R. Oldenbourg Verlag, Munich-Berlin, 1929

Translated for the National Science Foundation and the National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C. by the Agence Tunisienne de Public Relations, Tunis, Tunisia, 1970